Vstupní lékařské prohlídce je povinen se podrobit každý, kdo žádá o potvrzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Pravidelným lékařským prohlídkám jsou povinni se podrobit všichni řidiči od 65 let věku v pravidelných intervalech. Další prohlídka

se uskutečňuje v 68 letech věku a následně každé 2 roky (tj. v 70, 72, 74 letech, atd.), pokud ošetřující lékař nestanoví jinak. Pravidelné prohlídky musí podstupovat i řidiči z povolání v rámci pracovně lékařské péče.

Každý držitel řidičského oprávnění musí být podle 3. odstavce § 82 zákona č. 361/2000 Sb. zdravotně způsobilý k řízení motorového vozidla po celou dobu držení tohoto oprávnění.

Posuzující lékař může nařídit provedení odborného vyšetření u specialisty, je-li to potřebné pro zjištění zdravotní způsobilosti k řízení motorového vozidla.

Dopravně psychologickému vyšetření (tzv. psychotesty) je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění.  Náklady na dopravně psychologické vyšetření držitelů řidičských oprávnění hradí žadatel (řidič).

Lékař, který zjistí, že žadatel o řidičské oprávnění nebo držitel řidičského oprávnění je zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel s podmínkou, nebo není zdravotně způsobilý k řízení motorových vozidel, je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat patřičný obecní úřad.

V Příloze č. 3 vyhlášky č. 277/2004 Sb. jsou stanoveny nemoci, vady nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel.

Náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku u řidičů z povolání hradí zaměstnavatel. Osoby, které nejsou v pracovněprávním vztahu,

si hradí náklady na pravidelnou lékařskou prohlídku sami podle aktuálního platného ceníku.